1. Taraflar
1.1  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren, Levent Mahallesi, Krizantem Sokak No:86/1 Beşiktaş-İstanbul adresinde INHOUSE Reklam, Tanıtım ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ile www.inhouse.com.tr web sitesi (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlarda düzenlenmiştir. INHOUSE ve Kullanıcı tek tek Taraf, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Kullanıcı, Web Sitesi’ne giriş yaparak ve Web Sitesi’ni kullanarak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.  Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’ nı onaylamayan Kullanıcı’nın, Web Sitesi’ni  kullanmaması ve Web Sitesi’ne erişim sağlamaması gerekmektedir.

2. Tanımlar
Bu Sözleşme’de yer alan;
INHOUSE: INHOUSE Reklam, Tanıtım ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’yi
İçerik: Web Sitesi’nde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
Kullanıcı: Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Web Sitesi’nde yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
Sözleşme: işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
Taraflar: INHOUSE ve Kullanıcı’yı,
Web Sitesi: www.inhouse.com.tr alan adı ve diğer alt alan adlarından ulaşılabilen Web Sitesi’ni ifade eder. Web Sitesi’nde, ilgili mevzuatlar kapsamında yapılması zorunlu bilgilendirmeler, ile INHOUSE ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yer almaktadır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 işbu Sözleşme Dijital Görsel Materyal Üretimi faaliyeti gösteren INHOUSE’un Kullanıcıya sunacağı Hizmete ilişkin olarak INHOUSE’un ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. Hizmet Kullanım Koşulları
4.1 Web Sitesi yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir ve işlem yapılabilir. Web Sitesi’nden, INHOUSE’a  ya da ürünlerine ilişkin bilgi almak, için yararlanılabilir.

4.2 INHOUSE, Web Sitesinde yer alan bilgilerin yanlışlığından veya başka amaçla kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir.

4.3 kullanıcının, Web Sitesi’ne giriş yapması durumunda Kullanıcı Sözleşmesi ve, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni ile Gizlilik Politikasını okuyup onaylamakla bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 kullanıcının, Web Sitesi’nin ve/veya diğer Kullanıcıların güvenliğini tehdit edecek girişimlerde bulunması yasaktır. Kullanıcıların Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemler ya da mevzuata aykırı eylemler nedeniyle üçüncü kişilere verilen zararlardan INHOUSE sorumlu değildir.

5. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri
5.1 INHOUSE; herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılara ayrıca bildirim yapmaksızın Sözleşmede tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesinde yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerek, Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcılar, Web Sitesi’ndeki Hizmetten yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

5.2 INHOUSE, Hizmeti yasal zorunluluk bulunmaması kaydı ile verip vermemekte serbest olup, önceden haber vermeksizin, Web Sitesinde sunulan Hizmeti ve İçerikleri koşullara bağlama, Web Sitesindeki Hizmetleri, Web Sitesini geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, sisteme yüklenen üçüncü kişilere ya da Kullanıcıya ait bütün bilgileri ve İçerikleri erişime kapatma ve silme hakkını haizdir. INHOUSE, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabileceği gibi bundan dolayı IINHOUSE’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3 Web Sitesi üzerinden, üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine, dosyalara, İçeriklere ve benzer alanlara bağlantı (link) verilmesi yalnızca bilgi ve reklam amaçlı olup, INHOUSE tarafından, söz konusu bağlantı alanlarının güvenli, mevzuata uygun ve doğru olduğu garanti edilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya İçerikleri Web Sitesi’ne gönderen kişilerin sorumluluğundadır.

5.4 INHOUSE, Web Sitesinden yüklenen dosyalarda virüs ya da benzeri zararlı özellikler bulunmadığını, Web Sitesinin hatasız ve kesintisiz olacağını ve/veya Hizmetin kullanılmasından beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup; Web Sitesi’nin kullanılması sırasında oluşacak arıza, hata, eksiklik, kesinti, virüs, nakilde gecikme, mücbir sebep sonucu meydana gelen zarar ve ziyan dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ve Web Sitesinin Kullanıcılarının işlem ve fiillerinden ve sair eylemlerden, bu Web Sitesinde yer alan bilgi ve görsellerden dolayı hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

5.5 Kullanıcı, Web Sitesini ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Web Sitesinde yer alan INHOUSE ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Web Sitesinin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde INHOUSE’un izni olmadan kullanmayacağını ve INHOUSE’un yazılı izni olmadan web sitesine bağlantı (link) vermeyeceğini, INHOUSE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Web Sitesini her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. İşbu Web Sitesi yazılımına dair her türlü hak; Web Sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları INHOUSE’a ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesinin ziyaret edilmesi söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcıya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Web Sitesinde yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dâhil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler INHOUSE’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

5.8. Telif hakkına konu olan tasarım, resim, veri tabanı, dosya, unvan, işletme adı, marka, patent, logo, metin, görsel ve işitsel imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet haklarını, açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan Kullanıcıların Web Sitesine erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilebileceği gibi bu tür kullanımın tespiti halinde her türlü yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.


6. Mücbir Sebepler
Siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. gibi ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, INHOUSE, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, INHOUSE’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7. Diğer Hükümler
Web Sitesi’nde yer alan “KVKK gereğince bilgilendirme metni” işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcılar söz konusu Bilgilendirme metni hükümlerini de okuduklarını, kabul ettiklerini ve içeriklerine uyacaklarını aksi takdirde bu Web Sitesine erişim sağlamamaları, Web Sitesini ziyaret etmeme ve görüntülememeleri ve kullanmamaları gerektiğini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8. Delil sözleşmesi
Web Sitesi ve Hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir ihtilaflarda INHOUSE, defter ve kayıtları, log kayıtları, bilgisayar kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.

9. Diğer Hükümler ve Yetki sözleşmesi
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında, Web Sitesi hakkında veya Web Sitesi ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yer Sağlayıcı
INHOUSE Reklam, Tanıtım ve İletişim Hizmetleri A.Ş.